Main Editions
Ahmedabad
14-08-2022
Ahmedabad East
14-08-2022
Gujarat Samachar Plus
14-08-2022
Mumbai
14-08-2022
Baroda
14-08-2022
Surat
14-08-2022
Rajkot
14-08-2022
Bhavnagar
14-08-2022
Bhuj
14-08-2022
District Editions
Kheda Anand
14-08-2022
Gandhinagar
14-08-2022
Mehsana
14-08-2022
Sabarkantha
14-08-2022
Surendranagar
14-08-2022
Bharuch Panchmahal
14-08-2022
Vapi Valsad
14-08-2022
Patan
14-08-2022
Banaskantha
14-08-2022
Magazines
Ravipurti
14-08-2022
Sahiyar
09-08-2022
Shatdal
10-08-2022
Dharmalok
11-08-2022
Chitralok
12-08-2022
Zagmag
13-08-2022