Main Editions
Ahmedabad
30-06-2022
Ahmedabad East
30-06-2022
Gujarat Samachar Plus
30-06-2022
Mumbai
30-06-2022
Baroda
30-06-2022
Surat
30-06-2022
Rajkot
30-06-2022
Bhavnagar
30-06-2022
Bhuj
30-06-2022
District Editions
Kheda Anand
30-06-2022
Gandhinagar
30-06-2022
Mehsana
30-06-2022
Sabarkantha
30-06-2022
Surendranagar
30-06-2022
Bharuch Panchmahal
30-06-2022
Vapi Valsad
30-06-2022
Magazines
Ravipurti
26-06-2022
Sahiyar
28-06-2022
Shatdal
29-06-2022
Dharmalok
30-06-2022
Chitralok
24-06-2022
Zagmag
25-06-2022